Yeastar GSM High Gain Antenna
3,225.00 Kshs 3,225.00 Kshs 3225.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
41,675.00 Kshs 41,675.00 Kshs 41675.0 KES
Yeastar WCDMA Module
26,175.00 Kshs 26,175.00 Kshs 26175.0 KES
Yeastar GSM Module
23,350.00 Kshs 23,350.00 Kshs 23350.0 KES